اطلاعیه شیرآلات قهرمان

شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان در راستای ایجاد اشتغال در مناطق محروم وهمچنین ارتقاء حجم صادرات، نسبت به جابجایی کارخانجات خود به استان اردبیل اقدام نموده است.لذا کلیه امور اداری و همچنین نظارتی بر تولیدات ، به استان مربوطه ارجاع شده که از جمله آن گواهینامه و بکارگیری علامت استاندارد محصولات از استان تهران حذف و به استان اردبیل منتقل شده است

مراتب جهت اطلاع مصرف کنندگان محترم میباشد