شیرهای ترموستاتیک دارای یک اهرم هستند که دمای آب توسط آن مشخص میگردد.