شیر آفتابه ۲×۲ بزرگ قهرمان

 

برای استفاده در سرویس بهداشتی طراحی و تولید شده است .

از این شیر که همانند  شیر آفتابه ۲×۲ کوچک قهرمان ، دارای خروجی ۱/۲ اینچ می باشد و برای استفاده به عنوان شیر آفتابه مناسب می باشد.

در این شیر از یک مغزی استاندارد ۱/۲ اینچ برای قطع و وصل جریان به صورت پیچشی استفاده شده است .