شیر ظرفشویی شاوری قهرمان از یک شیلنگ برای عملکرد بهتر بهره میبرد.