شیر پیسوالو ساچمه ای قهرمان ، دارای خروجی ۳/۸ اینچ می باشد. این شیر برای استفاده به عنوان شیر تغذیه شیرهای تک پایه قهرمان می باشد .

در طول مسیر این شیر از یک شات آف ساچمه ای و یک توری استیل استفاده شده است که شات آف باعث قطع و وصل جریان به وسیله اهرم فلزی روی پیسوالو و توری استیل مانع ورود ذرات معلق به داخل شیر می گردد.

عبور ذرات معلق بزرگ از شیر پیسوالو و ورود آنها به کارتریج شیر باعث خرابی زود هنگام کارتریج می گردد.