پمپ تخلیه مستقیم مخصوص فلاش تانک ۸۱۵ محک 

برای نصب و تعمیر فلاش تانک محک به قسمت آموزش سایت مراجعه فرمایید. 

پمپ تخلیه 815 محک