گاز رومیزی اخوان  

فرهای اخوان عموما دارای عرض ۶۰ سانتیمتر میباشند .

ساختار آنها تمام شیشه ، تمام استیل و یا ترکیبی از شیشه و استیل میباشد.  

نوع کارکرد آنها نیز گازی ، برقی و یا گاز و برقی میباشد. 

 

گاز تمام استیل

گاز تمام استیل اخوان

 
بازه قیمتی : 
گاز تمام شیشه

گاز تمام شیشه اخوان

 
بازه قیمتی : 
گاز شیشه و استیل

گاز استیل و شیشه اخوان

 
بازه قیمتی :