فر اخوان 

فرهای اخوان عموما دارای عرض ۶۰ سانتیمتر میباشند .

ساختار آنها تمام شیشه ، تمام استیل و یا ترکیبی از شیشه و استیل میباشد.  

نوع کارکرد آنها نیز گازی ، برقی و یا گاز و برقی میباشد. 

 

فر گازی و برقی اخوان

فر گاز وبرقی اخوان

 
بازه قیمتی : 
فر برقی اخوان

فر برقی اخوان

 
بازه قیمتی : 
فر گازی اخوان

فر گازی اخوان

 

بازه قیمتی :