main-menu
  سینک باکسی اخوان

 

سینک باکسی ( کد 300 )
از ورق با ضخامت زیاد تولید میشوند.

این سینک ها از کنج های شکسته و لگن های عمیق برخوردارند.

سیستم تخلیه این سینک ها بر مبنای سیفون اتوماتیک میباشد.

  • صفحه ی 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • <