main-menu
  سینک زیرصفحه ای اخوان

 

سینک زیرصفحه ای ( کد 400 )
این سینک ها برای نصب در زیر صفحه های کورین یا سنگ طبیعی طراحی شده اند.

این سینک ها از کنج های شکسته و لگن های عمیق برخوردارند.

سیستم تخلیه این سینک ها بر مبنای سیفون اتوماتیک میباشد.