main-menu
  
شرایط فروش ایلکوسینک معمولی اخوان

 

سینک معمولی
این سینک ها از کشش ورق های با ضخامت کم تولید میشود.

این سینک ها عموما روکار هستند و از سیستم تخلیه قدیمی ( زیراب غیر اتوماتیک ) بهره میبرند.