سنگ روشویی کابینتی ۱۰۰۱Gملودی

طول

۴۹ سانتی متر

عرض

۴۹ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۱۰۰۵۰۰۰تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۱۰۵۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir