سنگ روشویی کابینتی ۱۰۰۱Gملودی

طول

۴۹ سانتی متر

عرض

۴۹ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۲۸۸۰۰۰ تومان

قیمت شرکتی

۳۲۰۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir