سنگ روشویی کابینتی ۱۰۴۸ ملودی

سنگ روشویی فانتزی طلایی 1048

طول

۴۰/۵ سانتی متر

عرض

۴۰/۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۵ سانتی متر

نوع شیر

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir