جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل لیندا

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۷۹۶.۵۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۴۹.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۷۰۲.۸۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۷۴۵.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۰۱.۲۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶۵۷.۳۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۷۴۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۰۱.۳۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶۵۷.۵۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۵۹۶.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۵۰۳.۰۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۴۰۹.۱۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۳۸۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۰۵.۱۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۲۳.۵۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۵۵.۵۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۷۰.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۰۸۷.۶۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۹۵۷.۱۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۹۱.۸۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۳۰۴.۸۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۱۷.۲۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۵۳.۶۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۹۶.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۱۵.۳۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۸۸۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۵۹۷.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۳۱۰.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۶۰۱.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۳۳۰.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۰۵۹.۹۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۳.۶۹۷.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۴۶۶.۶۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۳.۷۲۰.۴۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۴۸۷.۹۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۷۹۶.۵۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۴۹.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۷۰۲.۸۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۷۴۵.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۰۱.۲۰۰ تومان
20+ 25 % ۶۵۷.۳۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۷۴۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۰۱.۳۶۰ تومان
20+ 25 % ۶۵۷.۵۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۵۹۶.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۵۰۳.۰۴۰ تومان
20+ 25 % ۱.۴۰۹.۱۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۳۸۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۰۵.۱۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۲۳.۵۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۵۵.۵۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۷۰.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۰۸۷.۶۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۹۵۷.۱۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۹۱.۸۴۰ تومان
20+ 25 % ۱.۳۰۴.۸۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۱۷.۲۰۰ تومان
20+ 25 % ۹۵۳.۶۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۹۶.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۱۵.۳۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۸۸۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۵۹۷.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۴.۳۱۰.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۶۰۱.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۳۳۰.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۴.۰۵۹.۹۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۳.۶۹۷.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۳.۴۶۶.۶۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۳.۷۲۰.۴۸۰ تومان
20+ 25 % ۳.۴۸۷.۹۵۰ تومان

چینی کُرد، در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. چینی کرد با طراحی و تولید انواع چینی بهداشتی از جمله توالت فرنگی ، توالت ایرانی، انواع سنگ روشویی باکیفیتعلاوه بر تامین نیاز های داخلی، محصولاتش را به کشورهای خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا صادر می کند.

این کارخانه با مساحت ۳۰۰ هزار مترمربع، در شهرک فرامان کرمانشاه واقع شده که با تولید بیش از ۶۵۰ هزار قطعه چینی بهداشتی در سال، بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید چینی بهداشتی کشور است و نقش مهمی در صنعت چینی بهداشتی را در ایران داراست.

خانوادۀ بزرگ چینی‌کُرد در تلاش است تا با تولید محصولات با کیفیت و زیبا و متنوع علاوه بر بهبود کیفیت سطح زندگی رضایت مشتریان خود را جلب نماید.