جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

در کفشور محک

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 49 عدد 10 % ۱۹.۸۰۰ تومان
50 - 499 عدد 13 % ۱۹.۱۴۰ تومان
500+ عدد 16 % ۱۸.۴۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 49 عدد 10 % ۳۱.۵۰۰ تومان
50 - 499 عدد 13 % ۳۰.۴۵۰ تومان
500+ عدد 16 % ۲۹.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 14 عدد 10 % ۲۲۹.۵۰۰ تومان
15 - 149 عدد 13 % ۲۲۱.۸۵۰ تومان
150+ عدد 16 % ۲۱۴.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 29 عدد 10 % ۹۹.۰۰۰ تومان
30 - 299 عدد 13 % ۹۵.۷۰۰ تومان
300+ عدد 16 % ۹۲.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 14 عدد 10 % ۳۱۹.۵۰۰ تومان
15 - 149 عدد 13 % ۳۰۸.۸۵۰ تومان
150+ عدد 16 % ۲۹۸.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 10 % ۴۷۷.۰۰۰ تومان
10 - 99 عدد 13 % ۴۶۱.۱۰۰ تومان
100+ عدد 16 % ۴۴۵.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 44 عدد 10 % ۵۸.۵۰۰ تومان
45 - 449 عدد 13 % ۵۶.۵۵۰ تومان
450+ عدد 16 % ۵۴.۶۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 10 % ۳۶۹.۰۰۰ تومان
10 - 99 عدد 13 % ۳۵۶.۷۰۰ تومان
100+ عدد 16 % ۳۴۴.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 10 % ۳۶۹.۰۰۰ تومان
10 - 99 عدد 13 % ۳۵۶.۷۰۰ تومان
100+ عدد 16 % ۳۴۴.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 14 عدد 10 % ۲۱۱.۵۰۰ تومان
15 - 149 عدد 13 % ۲۰۴.۴۵۰ تومان
150+ عدد 16 % ۱۹۷.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 49 عدد 10 % ۱۶.۲۰۰ تومان
50 - 499 عدد 13 % ۱۵.۶۶۰ تومان
500+ عدد 16 % ۱۵.۱۲۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 39 عدد 10 % ۶۳.۰۰۰ تومان
40 - 399 عدد 13 % ۶۰.۹۰۰ تومان
400+ عدد 16 % ۵۸.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 41 عدد 10 % ۷۲.۰۰۰ تومان
42 - 419 عدد 13 % ۶۹.۶۰۰ تومان
420+ عدد 16 % ۶۷.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 17 عدد 10 % ۸۵.۵۰۰ تومان
18 - 179 عدد 13 % ۸۲.۶۵۰ تومان
180+ عدد 16 % ۷۹.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 49 عدد 10 % ۳۱.۵۰۰ تومان
50 - 499 عدد 13 % ۳۰.۴۵۰ تومان
500+ عدد 16 % ۲۹.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 49 10 % ۱۹.۸۰۰ تومان
50 - 499 13 % ۱۹.۱۴۰ تومان
500+ 16 % ۱۸.۴۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 49 10 % ۳۱.۵۰۰ تومان
50 - 499 13 % ۳۰.۴۵۰ تومان
500+ 16 % ۲۹.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 14 10 % ۲۲۹.۵۰۰ تومان
15 - 149 13 % ۲۲۱.۸۵۰ تومان
150+ 16 % ۲۱۴.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 29 10 % ۹۹.۰۰۰ تومان
30 - 299 13 % ۹۵.۷۰۰ تومان
300+ 16 % ۹۲.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 14 10 % ۳۱۹.۵۰۰ تومان
15 - 149 13 % ۳۰۸.۸۵۰ تومان
150+ 16 % ۲۹۸.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 10 % ۴۷۷.۰۰۰ تومان
10 - 99 13 % ۴۶۱.۱۰۰ تومان
100+ 16 % ۴۴۵.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 44 10 % ۵۸.۵۰۰ تومان
45 - 449 13 % ۵۶.۵۵۰ تومان
450+ 16 % ۵۴.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 10 % ۳۶۹.۰۰۰ تومان
10 - 99 13 % ۳۵۶.۷۰۰ تومان
100+ 16 % ۳۴۴.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 10 % ۳۶۹.۰۰۰ تومان
10 - 99 13 % ۳۵۶.۷۰۰ تومان
100+ 16 % ۳۴۴.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 14 10 % ۲۱۱.۵۰۰ تومان
15 - 149 13 % ۲۰۴.۴۵۰ تومان
150+ 16 % ۱۹۷.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 49 10 % ۱۶.۲۰۰ تومان
50 - 499 13 % ۱۵.۶۶۰ تومان
500+ 16 % ۱۵.۱۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 39 10 % ۶۳.۰۰۰ تومان
40 - 399 13 % ۶۰.۹۰۰ تومان
400+ 16 % ۵۸.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 41 10 % ۷۲.۰۰۰ تومان
42 - 419 13 % ۶۹.۶۰۰ تومان
420+ 16 % ۶۷.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 17 10 % ۸۵.۵۰۰ تومان
18 - 179 13 % ۸۲.۶۵۰ تومان
180+ 16 % ۷۹.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 49 10 % ۳۱.۵۰۰ تومان
50 - 499 13 % ۳۰.۴۵۰ تومان
500+ 16 % ۲۹.۴۰۰ تومان

شرکت صنعتی محک پلاستیک با نام تجاری محک طراح و تولید کننده لوازم بهداشتی ساختمان از جمله انواع فلاش تانک، سيفون سينک‌های فانتزی و معمولی، سيفون وان، کفشوی، سردوش، پمپ تخلیه، شير شناور (فلوتر) و قطعات مربوط به آن ها می باشد.

محصولات این شرکت با بالاترین کیفیت تولید و روانه بازار می شود.