جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۹.۵۷۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۸.۲۳۱.۰۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

از ۸.۷۰۶.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱۰.۳۶۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۸.۹۱۳.۹۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۸.۷۰۶.۶۰۰ تومان

از ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۱۱.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان

از ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۱۱.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان

از ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۶۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۲۵۳.۲۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

از ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۶۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۲۵۳.۲۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

از ۱.۵۳۳.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱.۸۲۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۵۶۹.۵۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۵۳۳.۰۰۰ تومان

از ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۹.۵۷۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۸.۲۳۱.۰۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

از ۵.۹۱۳.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۰۴۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۵۴.۴۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۹۱۳.۶۰۰ تومان

از ۳.۷۹۵.۱۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۵۱۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۸۸۵.۴۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۳.۷۹۵.۱۲۰ تومان

از ۵.۶۷۵.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۷۵۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۱۰.۱۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۶۷۵.۰۴۰ تومان

از ۱.۷۷۲.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۱۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۸۱۴.۶۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۷۷۲.۴۰۰ تومان

از ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۵۷۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۸.۲۳۱.۰۶۰ تومان
24+ 16 % ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

از ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱۰.۳۶۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۸.۹۱۳.۹۰۰ تومان
24+ 16 % ۸.۷۰۶.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۱۱.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۱۱.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۵.۶۷۵.۸۸۰ تومان

از ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۶۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۲۵۳.۲۰۰ تومان
24+ 16 % ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

از ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۶۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۲۵۳.۲۰۰ تومان
24+ 16 % ۲.۲۰۰.۸۰۰ تومان

از ۱.۵۳۳.۰۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱.۸۲۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۵۶۹.۵۰۰ تومان
24+ 16 % ۱.۵۳۳.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۵۷۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۸.۲۳۱.۰۶۰ تومان
24+ 16 % ۸.۰۳۹.۶۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۲۸.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۰۸.۹۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۰۴۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۵۴.۴۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۹۱۳.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۵۱۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۸۸۵.۴۸۰ تومان
24+ 16 % ۳.۷۹۵.۱۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۷۵۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۱۰.۱۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۶۷۵.۰۴۰ تومان

از ۱.۷۷۲.۴۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۱۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۸۱۴.۶۰۰ تومان
24+ 16 % ۱.۷۷۲.۴۰۰ تومان

کارخانه قهرمان

کارخانه قهرمان با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید شیرآلات، بزرگترین واحد تولیدی شیرآلات در خاورمیانه می باشد. این مجموعه همگام  با دانش و ماشین آلات روز دنیا درحال تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی شده است.

شیرآلات قهرمان با تنوع بالا در مدل، رنگ و قیمت محصولات طراحی و تولید می شوند. این امر موجب انتخاب راحت مصرف کنندگان شده است.

محصولات قهرمان دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. این نشان از کیفیت بالای محصول و ضمانت آن است.

مراحل تولید شیرالات قهرمان

مرحله اول تولید شیرآلات قهرمان پس از طراحی، ریخته گری است. این مرحله با حساسیت و دقت فراوان توسط پرسنل کارآزموده صورت می پذیرد.

پس از ریخته گسری، قالب های اصلی که به آن ماهیچه می گویند، توسط چسب و سریس آماده می شود. سپس قالب های آماده با فلز مذاب که متشکل از برنج، روی و آلومینیوم است پر می شود.

پس از سرد شدن مواد قالب ها باز شده و شکل اولیه شیرها مشخص می شود. این مرحله با دقت و ظرافت بالا و بدون دورریز انجام می پذیرد.

بعد از ریخته گری محصولات به سالن برشکاری منتقل می شوند. در این قسمت اضافات شیرها حذف می شود

بعد از عبور از مرحله برشکاری، محصولات به سالن تراشکاری می روند. در این قسمت عملیات هایی چون سوراخکاری، تراشکاری و پرداخت محصولات انجام می پذیرد.

پس از این مراحل، تست اولیه محصولات صورت می پذیرد و پس از آن نوبت به مرحله پولیش کاری می رسد. و بعد از آن وارد مرحله آبکاری می شوند.

پس از شستشو شیرها با مواد شوینده، شیرها وارد مخازنی که با مس پر شده اند می شوند تا دوام بیشتری داشته باشند. بعد از مس به ترتیب در مخازن نیکل و کروم  فرو می روند تا لایه های پایانی روی محصول را بپوشانند.

در قسمت دیگر کارخانه تمام قطعات پلاستیکی شیرآلات که از مواد ABS ، پی وی سی و اکرولیک تشکیل شده اند، ساخته می شوند.

پس از تمام این مراحل شیرآلات به سالن جوشکاری می رسند. اتصال قطعات فلزی و پلاستیکی در این مرحله صورت می پذیرد.

و در آخر برای اطمینان از عملکرد صحیح شیرآلات تست کیفیت آنجام می شود و محصولات بسته بندی می شوند.

و در نهایت پس از بسته بندی و بارگیری به انبار مرکزی و پس از ان به مراکز فروش منتقل می شود.