جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی پایه بلند نگین قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۵۴۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12.01 % ۳.۱۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۰۶۴.۱۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۹۹۲.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۹۲۱.۶۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۴.۶۸۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۴.۳۴۸.۲۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۴.۰۱۴.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۳.۶۸۰.۸۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۹۵۵.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۲۰.۴۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۶۸۵.۱۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۵۴۹.۷۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۰۲۰.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۹۵۱.۵۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۸۸۲.۸۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۸۱۴.۲۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۹۴۲.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۸۷۵.۸۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۸۰۸.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۷۴۲.۰۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۷۶۳.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۷۰۰.۴۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۶۳۷.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۵۷۴.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۶.۲۳۳.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۹۲.۲۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۹۵۰.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۸۰۸.۸۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۷۸۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۷۴۷.۵۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۷۰۶.۸۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۶۶۶.۲۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۵۷۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۵۳۹.۴۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۵۰۳.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۴۶۷.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۵۷۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۵۳۹.۴۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۵۰۳.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۴۶۷.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۲۹۵.۳۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۲۶۵.۹۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۲۳۶.۴۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۲۰۷.۰۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۷۷۰.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۷۳۰.۳۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۶۹۰.۰۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۶۴۹.۸۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۶۷۴.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۶۳۶.۵۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۵۹۸.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۵۶۰.۴۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۶.۴۹۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۳۴۲.۵۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۶.۱۹۵.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۶.۰۴۷.۵۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱.۸۴۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۸۰۶.۰۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱.۷۶۴.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱.۷۲۲.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۵۴۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12.01 % ۳.۱۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۰۶۴.۱۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۹۹۲.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۲.۹۲۱.۶۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۴.۶۸۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۴.۳۴۸.۲۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۴.۰۱۴.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۳.۶۸۰.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۹۵۵.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۲۰.۴۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۶۸۵.۱۲۰ تومان
100+ 18 % ۵.۵۴۹.۷۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۰۲۰.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۹۵۱.۵۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۸۸۲.۸۸۰ تومان
100+ 18 % ۲.۸۱۴.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۹۴۲.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۸۷۵.۸۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۸۰۸.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۲.۷۴۲.۰۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۷۶۳.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۷۰۰.۴۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۶۳۷.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۲.۵۷۴.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۶.۲۳۳.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۹۲.۲۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۹۵۰.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۵.۸۰۸.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۷۸۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۷۴۷.۵۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۷۰۶.۸۸۰ تومان
100+ 18 % ۱.۶۶۶.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۵۷۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۵۳۹.۴۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۵۰۳.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۱.۴۶۷.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۵۷۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۵۳۹.۴۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۵۰۳.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۱.۴۶۷.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۲۹۵.۳۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۲۶۵.۹۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۲۳۶.۴۸۰ تومان
100+ 18 % ۱.۲۰۷.۰۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۷۷۰.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۷۳۰.۳۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۶۹۰.۰۸۰ تومان
100+ 18 % ۱.۶۴۹.۸۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۶۷۴.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۶۳۶.۵۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۵۹۸.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۱.۵۶۰.۴۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۶.۴۹۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۳۴۲.۵۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۶.۱۹۵.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۶.۰۴۷.۵۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱.۸۴۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۸۰۶.۰۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۱.۷۶۴.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۱.۷۲۲.۰۰۰ تومان

کارخانه قهرمان

کارخانه قهرمان با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید شیرآلات، بزرگترین واحد تولیدی شیرآلات در خاورمیانه می باشد. این مجموعه همگام  با دانش و ماشین آلات روز دنیا درحال تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی شده است.

مراحل تولید شیرالات

مرحله اول تولید شیرآلات قهرمان پس از طراحی، ریخته گری است. این مرحله با حساسیت و دقت فراوان توسط پرسنل کارآزموده صورت می پذیرد.

پس از ریخته گسری، قالب های اصلی که به آن ماهیچه می گویند، توسط چسب و سریس آماده می شود. سپس قالب های آماده با فلز مذاب که متشکل از برنج، روی و آلومینیوم است پر می شود.

پس از سرد شدن مواد قالب ها باز شده و شکل اولیه شیرها مشخص می شود. این مرحله با دقت و ظرافت بالا و بدون دورریز انجام می پذیرد.

بعد از ریخته گری محصولات به سالن برشکاری منتقل می شوند. در این قسمت اضافات شیرها حذف می شود

بعد از عبور از مرحله برشکاری، محصولات به سالن تراشکاری می روند. در این قسمت عملیات هایی چون سوراخکاری، تراشکاری و پرداخت محصولات انجام می پذیرد.

پس از این مراحل، تست اولیه محصولات صورت می پذیرد و پس از آن نوبت به مرحله پولیش کاری می رسد. و بعد از آن وارد مرحله آبکاری می شوند.

پس از شستشو شیرها با مواد شوینده، شیرها وارد مخازنی که با مس پر شده اند می شوند تا دوام بیشتری داشته باشند. بعد از مس به ترتیب در مخازن نیکل و کروم  فرو می روند تا لایه های پایانی روی محصول را بپوشانند.

در قسمت دیگر کارخانه تمام قطعات پلاستیکی شیرآلات که از مواد ABS ، پی وی سی و اکرولیک تشکیل شده اند، ساخته می شوند.

پس از تمام این مراحل شیرآلات به سالن جوشکاری می رسند. اتصال قطعات فلزی و پلاستیکی در این مرحله صورت می پذیرد.

و در آخر برای اطمینان از عملکرد صحیح شیرآلات تست کیفیت آنجام می شود و محصولات بسته بندی می شوند.

و در نهایت پس از بسته بندی و بارگیری به انبار مرکزی و پس از ان به مراکز فروش منتقل می شود.