جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنگ روشویی کابینتی چینی کرد مدل لیندا

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۷۹۶.۵۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۴۹.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۷۰۲.۸۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۷۴۵.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۰۱.۲۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶۵۷.۳۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۷۴۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۷۰۱.۳۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶۵۷.۵۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۵۹۶.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۵۰۳.۰۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۴۰۹.۱۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۳۸۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۰۵.۱۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۲۳.۵۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۵۵.۵۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۷۰.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۰۸۷.۶۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۹۵۷.۱۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۳۹۱.۸۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۳۰۴.۸۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۱۷.۲۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۵۳.۶۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۹۶.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۱۵.۳۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۰۵.۸۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۴۲.۹۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۳۴.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۶۹.۹۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۹۹۴.۰۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۳۱.۸۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۴۰.۵۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۶۳.۰۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۷۹۶.۵۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۴۹.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۷۰۲.۸۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۷۴۵.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۰۱.۲۰۰ تومان
20+ 25 % ۶۵۷.۳۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۷۴۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۷۰۱.۳۶۰ تومان
20+ 25 % ۶۵۷.۵۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۵۹۶.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۵۰۳.۰۴۰ تومان
20+ 25 % ۱.۴۰۹.۱۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۳۸۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۰۵.۱۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۲۳.۵۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۶۳۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۴۷۹.۹۲۰ تومان
20+ 25 % ۲.۳۲۴.۹۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۵۵.۵۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۷۰.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۰۸۷.۶۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۹۵۷.۱۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۳۹۱.۸۴۰ تومان
20+ 25 % ۱.۳۰۴.۸۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۱۷.۲۰۰ تومان
20+ 25 % ۹۵۳.۶۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۹۶.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۱۵.۳۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۰۵.۸۴۰ تومان
20+ 25 % ۹۴۲.۹۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۳۴.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۹۶۹.۹۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۹۹۴.۰۰۰ تومان
20+ 25 % ۹۳۱.۸۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۴۰.۵۶۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۶۳.۰۲۵ تومان

روشویی چینی کرد

روشویی های چینی کرد در سه مدل پایه دار، نیم پایه (دیواری) و روکابینتی تولید می شوند.

این ها علاوه بر طراحی های متفاوت دارای سایز های مختلف نیز هستند تا مصرف کنندگان با توجه به بزرگ و کوچکی سرویس بهداشتی خود، اقدام به خرید نمایند.

تولیدات چینی کرد دارای لعاب شفاف و درخشنده آن هم بدلیل استفاده از مواد مرغوب و در شرایط پخت مناسب بدست آمده است.

همچنین سطح لعاب صاف و یکدست خبر از کیفیت بالای محصول می دهد. لعاب با کیفیت جرم به خود نمیگیرد و پس از استفاده مکرر به راحتی تمیز خواهد شد.

از طرفی چینی کرد قسمت هایی که در معرض دید نیست را هم لعاب کاری می کند. این نشان از بهداشتی بودن محصولات چینی کرد دارد. به عنوان مثال مسیر خروجی آب در زیر کفشور استیل که دیده نمی شود.

یکی از دلایل تجمع باکتری و قارچ بالا بودن میزان جذب آب محصولات دارای لعاب است. میزان جذب آب طبق استانداردهای بین المللی باید مقداری کمتر از نیم باشد، که شرکت چینی کرد این استاندارد را رعایت می کند.

محصولات چینی کرد بدلیل ظرافت بالا و شکننده بودن برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به هنگام حمل و نقل به بهترین شکل ممکن بسته بندی می شوند.

همه محصولات چینی کرد دارای 3 سال گارانتی بدنه و لعاب می باشند.

شما در کنار خرید روشویی چینی کرد مدل آرین نیاز به سیفون روشویی خواهید داشت.