جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۳.۴۷۰.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۱۳۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۵۵۲.۶۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۳.۴۷۰.۰۴۰ تومان

از ۴.۶۲۱.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۵۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۷۳۱.۷۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۶۲۱.۶۸۰ تومان

از ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۴۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۱۶.۱۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان

از ۶.۸۴۷.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۸.۱۵۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۷.۰۱۰.۷۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۸۴۷.۶۸۰ تومان

از ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۰۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۸۸.۸۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان

از ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۳۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۳۲۷.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان

از ۵.۸۷۹.۱۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۹۹۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۱۹.۱۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۸۷۹.۱۶۰ تومان

از ۶.۴۸۴.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۷۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۶۳۹.۲۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۴۸۴.۸۰۰ تومان

از ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۸۳۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۷۳.۸۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

از ۴.۳۱۷.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۱۴۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۴۲۰.۴۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۳۱۷.۶۰۰ تومان

از ۳.۶۹۴.۳۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۳۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۷۸۲.۲۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۳.۶۹۴.۳۲۰ تومان

از ۴.۲۸۲.۳۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۰۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۸۴.۲۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۲۸۲.۳۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۱۳۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۵۵۲.۶۶۰ تومان
24+ 16 % ۳.۴۷۰.۰۴۰ تومان

از ۴.۶۲۱.۶۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۵۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۷۳۱.۷۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۶۲۱.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۴۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۱۶.۱۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۸.۱۵۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۰۱۰.۷۲۰ تومان
24+ 16 % ۶.۸۴۷.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۰۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۸۸.۸۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۳۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۳۲۷.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۹۹۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۱۹.۱۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۸۷۹.۱۶۰ تومان

از ۶.۴۸۴.۸۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۷۲۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۶۳۹.۲۰۰ تومان
24+ 16 % ۶.۴۸۴.۸۰۰ تومان

از ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۸۳۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۷۳.۸۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۱۴۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۴۲۰.۴۰۰ تومان
24+ 16 % ۴.۳۱۷.۶۰۰ تومان

از ۳.۶۹۴.۳۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۳۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۷۸۲.۲۸۰ تومان
24+ 16 % ۳.۶۹۴.۳۲۰ تومان

از ۴.۲۸۲.۳۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۰۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۸۴.۲۸۰ تومان
24+ 16 % ۴.۲۸۲.۳۲۰ تومان

شیر ظرفشویی شاوری

 شیر ظرفشویی شاوری نوعی شیر ظرفشویی است که دارای یک شلنگ متحرک است که می توان آن را از سر شیر بیرون کشید. این کار شستشوی ظروف و قابلمه های بزرگ را آسان تر می کند و همچنین می توان از آن برای تمیز کردن سینک ظرفشویی استفاده کرد.

شیرهای ظرفشویی شاوری در انواع مختلف موجود هستند، بنابراین می توانید یکی را پیدا کنید که متناسب با نیازها و بودجه شما باشد. برخی از ویژگی های رایج شیرهای ظرفشویی شاوری عبارتند از:

شلنگ کششی: این به شما امکان می دهد تا شلنگ را برای رسیدن به مکان های سخت بکشید.

سر اسپری: این به شما امکان می دهد جریان آب را برای شستشوی ظریف یا تمیز کردن سینک تنظیم کنید.

دکمه پاشش: این به شما امکان می دهد جریان آب را به یک جریان پرفشار تبدیل کنید که برای تمیز کردن کثیفی های سرسخت عالی است.

شیرهای ظرفشویی شاوری مزایای زیادی نسبت به شیرهای ظرفشویی سنتی دارند، از جمله:

تطبیق پذیری: آنها را می توان برای انواع مختلف وظایف شستشو استفاده کرد. سهولت استفاده: استفاده از آنها آسان است، حتی برای افراد دارای مشکلات حرکتی. کارایی: آنها می توانند به شما کمک کنند تا آب کمتری مصرف کنید. اگر به دنبال یک شیر ظرفشویی جدید هستید، شیر ظرفشویی شاوری گزینه ای عالی برای بررسی است. آنها تطبیق پذیر، آسان برای استفاده و کارآمد هستند.