جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۲.۴۹۱.۴۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۹۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۵۵۰.۷۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۴۹۱.۴۴۰ تومان

از ۲.۶۰۹.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۱۰۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۶۷۲.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۶۰۹.۸۸۰ تومان

از ۳.۵۷۶.۷۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۲۵۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۶۶۱.۸۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۳.۵۷۶.۷۲۰ تومان

از ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۳۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۹۰۲.۵۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

از ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۴۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۱۶.۱۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان

از ۳.۱۸۱.۰۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۷۸۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۲۵۶.۸۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۳.۱۸۱.۰۸۰ تومان

از ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۳۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۹۰۲.۵۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

از ۱۰.۷۷۱.۳۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱۲.۸۲۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۱.۰۲۷.۷۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۰.۷۷۱.۳۲۰ تومان

از ۲.۴۹۱.۴۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۹۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۵۵۰.۷۶۰ تومان
24+ 16 % ۲.۴۹۱.۴۴۰ تومان

از ۲.۶۰۹.۸۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۳.۱۰۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۶۷۲.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۲.۶۰۹.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۲۵۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۶۶۱.۸۸۰ تومان
24+ 16 % ۳.۵۷۶.۷۲۰ تومان

از ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۳.۳۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۹۰۲.۵۰۰ تومان
24+ 16 % ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۴۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۱۶.۱۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۹۷.۱۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۳.۷۸۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۲۵۶.۸۲۰ تومان
24+ 16 % ۳.۱۸۱.۰۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۳.۳۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۹۰۲.۵۰۰ تومان
24+ 16 % ۲.۸۳۵.۰۰۰ تومان

از ۱۰.۷۷۱.۳۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱۲.۸۲۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۱.۰۲۷.۷۸۰ تومان
24+ 16 % ۱۰.۷۷۱.۳۲۰ تومان

قهرمان مدل فلت رویال

شیرآلات فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد. که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ در شیرهای دوش و توالت آن و اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است. این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.

این شیر با افزایش قیمت نا چیزی نسبت به مدل فلت از ارزش خرید بالایی برخوردار است.

شیرآلات فلت رویال شامل چهار شیر ظرفشویی علم گرد، شیر ظرفشویی علم تخت،شیر ظرفشویی شلنگدار، شیر روشویی، شیر آفتابه و شیر دوش می باشد. برای خرید ست چهار تیکه فلت رویال می توانید شیر ظرفشویی را با توجه به سلیقه و نیاز خود یکی از مدل های ظرفشویی فلت رویال انتخاب نمایید.