جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل کلاسیک کاستا

از ۶.۶۳۹.۳۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۹۰۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۷۹۷.۴۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۶۳۹.۳۶۰ تومان

از ۱.۶۶۷.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱.۹۸۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۷۰۷.۱۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۶۶۷.۴۰۰ تومان

از ۱.۸۵۴.۷۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۲۰۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۸۹۸.۸۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۸۵۴.۷۲۰ تومان

از ۱.۶۸۱.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۰۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۷۲۱.۷۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۶۸۱.۶۸۰ تومان

از ۲.۰۷۹.۸۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۴۷۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۱۲۹.۳۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۰۷۹.۸۴۰ تومان

از ۱.۴۳۷.۲۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱.۷۱۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۴۷۱.۴۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۴۳۷.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۹۰۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۷۹۷.۴۴۰ تومان
24+ 16 % ۶.۶۳۹.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱.۹۸۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۷۰۷.۱۰۰ تومان
24+ 16 % ۱.۶۶۷.۴۰۰ تومان

از ۱.۸۵۴.۷۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۲۰۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۸۹۸.۸۸۰ تومان
24+ 16 % ۱.۸۵۴.۷۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۰۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۷۲۱.۷۲۰ تومان
24+ 16 % ۱.۶۸۱.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۴۷۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۱۲۹.۳۶۰ تومان
24+ 16 % ۲.۰۷۹.۸۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱.۷۱۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۴۷۱.۴۶۰ تومان
24+ 16 % ۱.۴۳۷.۲۴۰ تومان

قهرمان مدل کلاسیک کاستا

مدل کاستا قهرمان باقیمانده نسل شیرآلات کلاسیک در مدل های قهرمان می باشد که در تولید آن از مغزی تمام برنج استفاده شده است. این مدل با گذر زمان و ظهور مدل های اهرمی دچار افت کیفیت نشده است. همین امر این محصول را در سبد کالای تولیدی قهرمان نگاه داشته است.

شیرآلات کاستا قهرمان شامل شیر ظرفشویی، شیر ظرفشویی دیواری، شیر روشویی، شیر دوش و شیر توالت می باشد.